Положення про відділ охорони культурної спадщини

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
міського голови
від 03 квітня 2017
№ 95р

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ охорони культурної спадщини управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Відділ охорони культурної спадщини (далі – відділ) є структурним підрозділом  управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (далі – управління), підзвітний і підконтрольний начальнику управління.

1.2. Відділ є спеціальним уповноваженим органом охорони культурної спадщини місцевого самоврядування.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, постановами колегії, наказами Міністерства культури України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, наказами начальника управління, іншими правовими актами та міжнародними нормами з питань охорони культурної спадщини, Положенням про управління та цим Положенням.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.4. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

1.5. Працівники відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

1.6. У межах своїх повноважень відділ організовує виконання актів чинного законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

1.7. Відділ має свій бланк та круглу печатку зі своїм найменуванням для довідок та погоджень.

2. Основні завдання

2.1. Забезпечення дотримання на території міста Миколаєва вимог Закону України “Про охорону культурної спадщини”, Закону України “Про охорону археологічної спадщини”, інших нормативно-правових актів про охорону  культурної спадщини.

2.2. Виконання відповідно до законодавства контрольно-наглядових функцій у сфері охорони культурної спадщини.

2.3. Захист та збереження традиційного характеру середовища міста Миколаєва як історично населеного місця.

2.4. Забезпечення виявлення та наукового вивчення, захисту та збереження, належного утримання та відповідного використання об’єктів культурної спадщини.

2.5. Забезпечення консервації, реабілітації, музеєфікації, відтворення, ремонту об’єктів культурної спадщини.

2.6. Організація роботи щодо пропаганди культурної спадщини міста, сприяння використанню його історико-культурних ресурсних можливостей в туристичній діяльності.

2.7. Залучення до діяльності по збереженню нерухомих об’єктів культурної спадщини підприємств, громадських об’єднань, релігійних організацій, громадян України та інших держав до благодійної діяльності у сфері збереження об’єктів культурної спадщини.

3. Повноваження відділу

3.1. Забезпечення виконання пам’яткоохоронного законодавства на території міста Миколаєва.

3.2. Підготовка та подання пропозицій органу охорони культурної спадщини вищого рівня про занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та внесення змін до нього.

3.3. Забезпечення юридичним і фізичним особам доступу до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також надання інформації щодо програм та проектів будь-яких змін у зонах охорони пам’яток та в історичному ареалі міста Миколаєва.

3.4. Забезпечення дотримання режиму використання пам’яток місцевого значення, їх територій, зон охорони.

3.5. Забезпечення захисту об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження.

3.6. Організація розроблення відповідних місцевих програм охорони культурної спадщини.

3.7. Надання висновків щодо відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам’ятках місцевого значення, історико-заповідних територіях та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичному ареалі міста Миколаєва як історично населеного місця, а також програм та проектів, реалізація яких може позначитися на стані об’єктів культурної спадщини.

3.8. Організація відповідних охоронних заходів щодо пам’яток місцевого значення та їх територій у разі виникнення загрози їх пошкодження або руйнування внаслідок дії природних факторів чи проведення будь-яких робіт.

3.9. Видання розпоряджень та приписів щодо охорони пам’яток місцевого значення, припинення робіт на цих пам’ятках, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України “Про охорону культурної спадщини” дозволів або з відхиленням від них.

3.10. Надання висновків щодо відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління.

3.11. Укладання охоронних договорів на пам’ятки в межах повноважень, делегованих органом охорони культурної спадщини вищого рівня відповідно до закону.

3.12. Забезпечення в установленому законодавством порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках або в межах їх територій.

3.13. Підготовка пропозицій та проектів розпоряджень щодо проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування об’єктів культурної спадщини, відповідного використання пам’яток та подання їх на розгляд відповідному органу виконавчої влади.

3.14. Популяризація справи охорони культурної спадщини на території міста Миколаєва, організація науково-методичної, експозиційно-виставкової та видавничої діяльності у цій сфері.

3.15. Виконання функцій замовника, укладення з цією метою контрактів на виявлення, дослідження, консервацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об’єктів культурної спадщини та інших заходів щодо охорони культурної спадщини.

3.16. Підготовка пропозицій до програм соціально-економічного розвитку міста Миколаєва і проектів бюджету міста з питань охорони культурної спадщини.

3.17. Погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України.

3.18. Інформування органів охорони культурної спадщини вищого рівня про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам’яток, що знаходяться на території міста Миколаєва.

3.19. Участь в організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері охорони культурної спадщини.

3.20. Організація дослідження об’єктів культурної спадщини, які потребують рятівних робіт.

3.21. Застосовування передбачених законодавством фінансових санкцій за порушення Закону України “Про охорону культурної спадщини”.

3.22. Складання статистичної звітності з питань охорони нерухомих об’єктів культурної спадщини.

3.23. Розробка і надання на розгляд, згідно з вимогами чинного законодавства, пропозицій щодо створення (спорудження) нових пам’ятників, встановлення меморіальних та пам’ятних дощок.

3.24. Розгляд листів (заяв) і скарг громадян з питань, які відносяться до компетенції відділу та вжиття заходів до усунення причин, що викликають скарги.

3.25. Залучення спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать компетенції відділу.

3.26. Здійснення контролю, проведення перевірки, інспекції та аналітичної роботи з питань, що належать до компетенції відділу.

3.27. Одержання у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформації, необхідної для виконання покладених на відділ завдань.

3.28. Внесення пропозицій з питань охорони культурної спадщини до міської ради, її виконавчого комітету, керівництва управління.

3.29. Здійснення контролю за дотриманням на території міста законодавства про охорону культурної спадщини.

3.30. Перевірка дотримання правил та режиму збереження, утримання, використання, дослідження, консервації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування об’єктів культурної спадщини юридичними та фізичними особами незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування.

3.31. Здійснення контролю за законністю проведення реставраційних, консерваційних, реабілітаційних та будівельних робіт на пам’ятках та територіях, пов’язаних з охороною культурної спадщини, отримання від відповідальних осіб наявної дозвільної та проектної документації на ці роботи.

3.32. У разі виникнення загрози об’єктам культурної спадщини внаслідок проведення будівельних, земляних, шляхових та інших робіт заборона таких робіт та надання висновків щодо можливості  їх продовження після виконання рятівних досліджень та заходів із збереження об’єктів культурної спадщини.

3.33. Залучення до роботи досвідчених фахівців у сфері охорони культурної спадщини, а також громадян на правах громадських інспекторів для спостереження за станом збереження та використання нерухомих об’єктів культурної спадщини, їхніх територій і зон охорони, охоронюваних археологічних територій, історичних ареалів міста Миколаєва.

3.34. Представлення за дорученням начальника управління інтересів управління у судових інстанціях з питань порушення законодавства про охорону культурної спадщини, подання відповідних матеріалів правоохоронних органів щодо порушень пам’яткоохоронного законодавства.

3.35. Проведення в установленому порядку нарад, семінарів, науково-методичних та практичних конференцій, круглих столів тощо з питань, що належать до компетенції відділу.

3.36. Підготовка до розгляду відповідними органами пропозицій щодо створення історико-культурних заповідників, музеїв-заповідників, інших організацій у сфері охорони культурної спадщини.

3.37. Відповідно до законодавчих та інших нормативних актів України, видання висновків, приписів, розпоряджень, які є обов’язковими для виконання на території міста Миколаєва юридичними та фізичними особами, контроль за їхнім виконанням.

3.38. Здійснення інших повноважень у сфері охорони культурної спадщини згідно з чинним законодавством.

4. Структура та організація роботи

4.1. Начальника відділу та працівників відділу призначає на посади та звільняє з посад начальник управління у порядку, визначеному законодавством.

4.2. Посадові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником управління.

4.3. До складу відділу входять:

начальник відділу                                             1

головний спеціаліст                                          2

5. Керівництво відділу

5.1. Відділ очолює начальник відділу, який безпосередньо підпорядкований, підконтрольний та підзвітний начальнику управління.

5.2. Начальник відділу:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства за своєчасне та якісне виконання покладених на відділ завдань.

5.2.2. Організовує і контролює роботу відділу, розподіляє обов’язки між працівниками відділу.

5.2.3. Складає та погоджує посадові інструкції працівників відділу.

5.2.4. Погоджує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.

5.2.5. Видає у межах своєї компетенції висновки, приписи, розпорядження з питань охорони культурної спадщини, які є  обов’язковими для виконання на території міста Миколаєва юридичними та фізичними особами.

5.2.6. Діє без доручення від імені управління, представляє його у відносинах з підприємствами, установами, організаціями тощо у питаннях, пов’язаних з охороною культурної спадщини.

5.2.7. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

6. Заключні положення

6.1. Працівники відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.2. Працівники відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники відділу мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.