Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 23 лютого 2017
№ 16/32

ПОЛОЖЕННЯ

про управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Управління з питань культури та охорони культурної спадщини  Миколаївської міської ради (далі – управління) є виконавчим органом Миколаївської міської ради.

1.2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету міської ради, міському голові та заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

1.3. У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормативними актами.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, круглу печатку із зображенням Державного Герба України зі своїм найменуванням, кутовий штамп, бланки із своїми реквізитами, рахунки в органах Державної казначейської служби України в місті Миколаєві та в установах банків.

1.5. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету та є головним розпорядником бюджетних коштів.

2. Основні завдання

2.1. Основні завдання управління полягають у реалізації державної політики у галузі культури та охорони культурної спадщини,  виконання повноважень виконавчих органів Миколаївської міської ради у галузі культури та охорони культурної спадщини, створення оптимальних умов для розвитку культурного простору міста Миколаєва.

2.2. Управління, реалізуючи політику органу місцевого самоврядування в даній галузі, враховує кращі практики місцевого самоврядування в країні та світі, розробляє новації та впроваджує передові методи управління.

2.3. Якість реалізації управлінням завдань діяльності визначається показниками вдосконалення мережі та матеріально-технічної бази закладів культури, тенденціями розвитку закладів та осередків культурної діяльності міста, станом виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм у сфері культури та охорони культурної спадщини.

3. Повноваження управління

3.1. З організації мережі комунальних закладів(установ) та підприємств культури, керівництва їх діяльністю:

3.1.1. Забезпечення функціонування закладів (установ) та підприємств культури, які належать територіальній громаді міста Миколаєва та підпорядковані управлінню, погодження їх статутів та положень.

3.1.2. Забезпечення реалізації прав громадян на свободу творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина шляхом розвитку мережі закладів культури клубного типу, збільшення та урізноманітнення обсягу послуг населенню.

3.1.3. Розробка програм та координація маркетингової діяльності у сфері культури, сприяння перетворенню міста Миколаєва на культурний центр регіону, всебічна популяризація міської і регіональної культури на місцевому, всеукраїнському та міжнародному рівнях.

3.1.4. Аналіз розвитку культури в місті, визначення тенденцій і перспектив розвитку, розробка пропозицій, спрямованих на проведення реформи в галузі культури згідно із законодавчими та нормативними актами галузі.

3.1.5. Координація діяльності бібліотечних закладів міського підпорядкування з метою збереження і популяризації надбань української національної та світової культури. Реалізація заходів, які посилюють роль бібліотек як інформаційних центрів, що поліпшують поінформованість населення. Комплектування бібліотечних закладів міста новою літературою.

3.1.6. Організація роботи з естетичного виховання дітей та юнацтва; забезпечення діяльності початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) та інших закладів(установ) цього спрямування міста Миколаєва, здійснення контролю за їхньою діяльністю.

Організація та проведення державної атестації початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам мистецької освіти. Вирішення питання комплектування початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) педагогічними працівниками; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, перепідготовки та атестації у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

3.1.7. Координація розроблення програм та планів розвитку і вдосконалення діяльності Миколаївського зоопарку, парків культури і відпочинку міста, зміцнення їхньої матеріальної бази.

3.1.8. Організація роботи щодо підвищення компетентності та обізнаності кадрів установ базової мережі культури міста. Створення умов для проведення різноманітних заходів з питань обміну досвідом.

3.1.9. Забезпечення участі творчих колективів та окремих виконавців у міських, всеукраїнських, обласних і міжнародних конкурсах, фестивалях, святах тощо.

3.1.10. Здійснення інформатизації культурно-мистецької сфери міста Миколаєва, створення сучасних інформаційних ресурсів.

3.1.11. Забезпечення відповідно до законодавства державної статистичної звітності підпорядкованих підприємств, установ та організацій (закладів) культури, мистецтв, а також з питань охорони культурної спадщини та музейної справи.

3.1.12. Організація і удосконалення економічної, фінансової роботи та бюджетного процесу по галузі “Культура”. Здійснення контролю за дотриманням фінансової дисципліни у підпорядкованих управлінню закладах (установах) і підприємствах, а також під час проведення процедур державних закупівель у встановлених чинним законодавством формах.

3.2. Зі сприяння розвитку закладів культури, творчих осередків та культурно-мистецької діяльності у місті:

3.2.1. Створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел. Розробка та впровадження, з урахуванням комплексу маркетингових досліджень, культурно-мистецьких іміджевих проектів, спрямованих на формування позитивного іміджу міста на національному і міжнародному рівнях.

3.2.2. Організація та проведення у межах власних повноважень фестивалів і конкурсів, оглядів, мистецьких аукціонів, виставок-продажів та інших заходів з питань, що належать до компетенції управління, а також культурно-мистецьких заходів, присвячених державним святам, пам’ятним датам, інших міських свят, сприяння провадженню виставкової діяльності.

3.2.3. Розвиток міжнародних культурних зв’язків із зарубіжними закладами культури, громадськими організаціями, організація співпраці між діячами культури і мистецтва, культурного обміну виставковою та концертною діяльністю. Підтримка міжнародних контактів шляхом створення спільних мистецьких проектів та подій, проведення семінарів, конференцій з обміну досвідом та визначенням пріоритетних напрямків діяльності.

3.2.4. Забезпечення механізму реалізації дітьми дошкільного віку, учнями, студентами, пенсіонерами, інвалідами, права на безкоштовне і пільгове користування об’єктами культури відповідно до чинного законодавства України.

3.2.5. Створення власних електронних ресурсів і забезпечення вільного доступу користувачів до інформації на електронних носіях. Здійснення у встановленому порядку інформаційної, рекламної та іншої діяльності з питань, що належать до повноважень управління, участь в організації та проведенні виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо.

3.2.6. Сприяння діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій, підприємств, установ та організацій (закладів), що діють у сфері культури, мистецтва, охорони культурної спадщини на території міста Миколаєва.

3.2.7. Сприяння розвитку культурної інфраструктури. Впровадження сучасних методів та технологій для розвитку культурно-освітньої, інформаційної та дозвіллєвої діяльності. Заохочення новаторських тенденцій та експериментальних проектів у культурній сфері. Створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури та мистецтв, організація її матеріально-технічного забезпечення.

3.2.8. Захист прав і законних інтересів творчих працівників та їх спілок, а також закладів (установ), підприємств і організацій культурно-мистецької сфери, що діють на території міста Миколаєва.

3.2.9. Надання організаційно-методичної допомоги підприємствам, установам та закладам культурно-мистецької сфери міста Миколаєва.

3.2.10. Здійснення заходів з поширення інформації щодо змісту та результатів діяльності управління, у тому числі формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції управління, на офіційному порталі Миколаївської міської ради.

3.3. З охорони культурної спадщини:

3.3.1. Забезпечення виконання відповідно до законодавства функцій щодо збереження та використання об’єктів культурної спадщини та історичного середовища.

3.3.2. Забезпечення організаційно-методичної роботи у сфері музейної справи, формуванні Музейного фонду України, контролі за станом обліку, збереження, використання державної частини Музейного фонду України,  сприяння формуванню сучасної інфраструктури музейної справи, розвитку музейної мережі міста Миколаєва.

3.3.3. Виконання функцій замовника, укладання з цією метою контрактів на виявлення, дослідження, консервацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об’єктів культурної спадщини та інших заходів щодо охорони культурної спадщини.

3.3.4. Укладання охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини.

3.3.5. Подання пропозицій органу охорони культурної спадщини вищого рівня про внесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

3.3.6. Виконання інших повноважень у сфері охорони культурної спадщини згідно із чинним законодавством.

3.4. З організації матеріально-технічного забезпечення закладів культури та освіти сфери культури:

3.4.1. Організація фінансового забезпечення мережі закладів (установ) та підприємств культури, підпорядкованих управлінню, аналіз їх використання, внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування по галузі “Культура”.

3.4.2. Організація матеріально-технічного забезпечення закладів (установ) та підприємств культури, підпорядкованих управлінню; комплектування меблями, літературою, відповідним обладнанням.

3.4.3. Виконання функцій замовника та делегування цих функцій  при організації нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту і реставрації об’єктів культури, мистецтв та охорони культурної спадщини, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва.

3.4.4. Організація підготовки закладів освіти сфери культури до нового навчального року, всіх закладів культури до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.

3.4.5. Здійснення контролю за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму у базовій мережі закладів культури та освіти сфери культури, надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

3.5. З метою ведення бухгалтерського обліку, фінансово-господарської діяльності закладів і установ галузі та складення звітності функціонує Централізована бухгалтерія, яка діє відповідно до Положення, затвердженого начальником управління.

3.6. Залучає за узгодженням з керівниками виконавчих органів міської ради, установ, підприємств, громадських об’єднань тощо фахівців для підготовки нормативних і інших документів, для розробки і здійснення заходів, які проводяться управлінням відповідно до покладених на нього завдань.

3.7. Скликає у встановленому порядку наради з питань, що входять до компетенції управління.

3.8. Організовує заходи з навчання, координації та контролю відповідно до завдань діяльності та функцій управління, у тому числі здійснює контроль, проводить перевірки, інспекції та аналітичну роботу з питань, що належать до компетенції управління.

3.9. Організовує підготовку, подання та реалізацію транскордонних проектів у сфері культури і мистецтва, укладення угод про співпрацю та встановлення прямих зв’язків з установами і організаціями, фондами зарубіжних країн, які працюють у сфері культури.

3.10. Одержує у встановленому законодавством порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками) інформацію, документи і матеріали, необхідні з питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування.

3.11. Бере участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету міської ради, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

3.12. Вносить пропозиції щодо створення нових, ліквідації, реорганізації, зміни напрямів діяльності діючих закладів (установ) та підприємств культури, підпорядкованих управлінню. Надає на розгляд до відповідних органів пропозиції щодо створення історико-культурних заповідників, музеїв-заповідників, інших організацій у сфері охорони культурної спадщини.

3.13. Вносить в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи виконавчих органів Миколаївської міської ради.

3.14. Здійснює заходи з координації діяльності органів місцевого самоврядування відповідно до повноважень управління.

3.15. Інформує міського голову у разі покладання на управління виконання роботи, що не відноситься до повноважень управління чи виходить за їх межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документів, інших матеріалів, необхідних для вирішення покладених завдань з метою вжиття відповідних заходів.

3.16. Контролює виконання розпорядчих документів, розроблених з ініціативи управління.

3.17. Створює колегію як дорадчий орган для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління. Склад колегії, до якої входять начальник управління (голова колегії), інші працівники управління, керівники закладів (установ) та  підприємств культури та мистецтв, фахівці в галузі охорони культурної спадщини, вчені, провідні діячі культури та мистецтва, представники творчих спілок, громадських організацій, а також працівники виконавчих органів міської ради, затверджується наказом начальника управління.

3.18. Створює творчі майстерні, лабораторії, методичні центри, кабінети, комісії, експертні групи з числа висококваліфікованих спеціалістів галузі, вчених, а також художні, наукові ради з метою розроблення науково-методичних рекомендацій та пропозицій, обговорення найважливіших програм та культурно-мистецьких проектів з основних напрямів діяльності управління.

3.19. Видає накази, приписи з питань, що відносяться до повноважень та завдань управління, а також на виконання рішень міської ради та її виконкому, розпоряджень міського голови, організовує контроль за їхнім виконанням.

Приписи управління, видані в межах його повноважень, є обов’язковими для виконання на території міста Миколаєва юридичними та фізичними особами.

Накази, видані в межах його повноважень, є обов’язковими для виконання закладами (установами) та підприємствами, підпорядкованими управлінню.

3.20. Опрацьовує запити та звернення депутатів усіх рівнів, надає інформацію, висновки, пропозиції з порушених питань.

3.21. Здійснює інші повноваження, передбачені для виконавчого органу міської ради згідно із Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими нормами чинного законодавства України.

4. Структура управління

4.1. Структуру управління, штатну чисельність та положення про структурні підрозділи затверджує міський голова.

4.2. Працівників управління призначає на посади та звільняє з посад начальник управління у порядку, визначеному законодавством.

4.3. Посадові обов’язки працівників управління визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником управління.

4.4. Посадові обов’язки начальника управління визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується міським головою.

5. Керівництво управління

5.1. Управління очолює начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (далі – начальник управління), який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

5.2. Начальник управління має заступника (заступників), який (які) призначається (призначаються) на посаду та звільняється (звільняються) з посад міським головою у порядку, визначеному законодавством.

Заступник начальника управління (заступники начальника управління) виконує (виконують) функції, повноваження і завдання відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління.

5.3. Начальник управління:

5.3.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання покладених на управління завдань, а також за стан трудової, виконавської дисципліни, роботу з кадрами в управлінні.

5.3.2. Призначає на посади та звільняє з посад працівників управління, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення, забезпечує дотримання ними законодавства України з питань служби в органах місцевого самоврядування, правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

5.3.3. Організовує та проводить конкурсний добір керівників комунальних закладів (установ) міста Миколаєва, які підпорядковані управлінню, призначає переможців конкурсу керівниками комунальних закладів (установ) культури за попереднім погодженням із заступником міського голови відповідно до розподілу обов’язків та підписує контракти.

5.3.4. Призначає на посаду та звільняє з посади керівників початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) міста Миколаєва за попереднім погодженням із заступником міського голови відповідно до розподілу обов’язків, погоджує призначення на посади керівників підприємств, що підпорядковані управлінню.

5.3.5. Погоджує участь працівників управління у роботі комісій під час проведення конкурсів на посади художнього та артистичного персоналу комунальних закладів культури.

5.3.6. Планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

5.3.7. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління.

5.3.8. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників управління.

5.3.9. Видає та підписує видані у межах компетенції управління накази, які є обов’язковими для виконання підвідомчими підприємствами, установами і організаціями (закладами) культури, мистецтв, організовує і контролює виконання виданих наказів.

5.3.10. Розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання управління та фінансування комунальних закладів (установ) культури на виконання функцій головного розпорядника коштів по галузі “Культура”.

5.3.11. Представляє управління у відносинах з підприємствами, установами, організаціями. Від імені управління укладає угоди (договори, контракти), видає доручення.

5.3.12. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

6. Заключні положення

6.1. Працівники управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.2. Працівники управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників служби при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники управління мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу Миколаївської міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Реорганізація та ліквідація управління здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

6.5. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.