Положення про планово-фінансовий відділ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
міського голови
від 03 квітня 2017
№ 95р

ПОЛОЖЕННЯ

про планово-фінансовий відділ управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Планово-фінансовий відділ (далі – відділ) є структурним підрозділом управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (далі – управління), підзвітним та підконтрольним начальнику управління.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами й інструкціями Міністерства культури України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, іншими правовими актами, Положенням про управління та цим Положенням.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.3. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

1.4. Працівники відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

1.5. У межах своїх повноважень відділ організовує виконання актів чинного законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

2. Основні завдання

2.1. Забезпечення виконання нормативних актів в сфері використання фінансових ресурсів по галузі “Культура”.

2.2. Організація і удосконалення економічної, фінансової роботи та бюджетного процесу по галузі “Культура”.

2.3. Участь у розробці та виконанні комплексних і цільових програм розвитку культури міста.

2.4. Формування повної, достовірної інформації про забезпечення бюджетними коштами управління та підпорядкованих управлінню підприємств, установ, організацій, необхідної для оперативного керівництва та управління.

2.5. Освоєння та застосування сучасних комп’ютерних технологій при виконанні поставлених перед відділом завдань.

2.6. Створення умов для розвитку соціально-культурної інфраструктури, організація її матеріально-технічного забезпечення.

2.7. Здійснення аналізу, узагальнення, складання та надання в установлені строки зведеної фінансової звітності по закладах культури. Підготовка відповідних інформаційних матеріалів на розгляд відповідних постійних комісій міської ради.

3. Повноваження відділу

3.1. У межах своєї компетенції координація планово-економічної та фінансової роботи управління та підпорядкованих управлінню підприємств, установ та закладів культури.

3.2. Контроль за формуванням та поданням Централізованою бухгалтерією при управлінні керівництву зведеної звітності щодо заборгованості по фінансуванню за бюджетними програмами в розрізі економічної класифікації видатків.

3.3. Формування та подання пропозицій управління як головного розпорядника бюджетних коштів до прогнозних обсягів видатків міського бюджету на наступні роки.

3.4. Організація роботи з підготовки бюджетних запитів до проекту міського бюджету на наступний рік по системі головного розпорядника бюджетних коштів, формування їх за бюджетними програмами та подання до департаменту фінансів Миколаївської міської ради.

3.5. Формування на підставі проектів кошторисів бюджетних програм пропозицій до проекту тимчасового, річного та помісячного розписів асигнувань міського бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів.

3.6. Підготовка кошторисів управління разом з детальними розрахунками за бюджетними програмами в розрізі економічної класифікації видатків.

3.7. Перевірка кошторисів разом з розрахунками підприємств, установ та закладів культури, які одержують кошти з міського бюджету за бюджетними програмами в розрізі економічної класифікації видатків.

3.8. У межах своєї компетенції перевірка місячної, квартальної та річної фінансової звітності від підпорядкованих бюджетних організацій та установ, аналіз їхньої діяльності, узагальнення інформації та подання її відповідним органам у зазначені терміни.

3.9. Здійснення контролю за роботою Централізованої бухгалтерії при управлінні з:

– формування мережі підприємств, установ та закладів, які отримують кошти з міського бюджету по системі головного розпорядника бюджетних коштів, подання до Держказначейства України та своєчасне внесення до неї змін відповідними реєстрами;

– формування по системі головного розпорядника бюджетних коштів розподілу показників зведених кошторисів та планів асигнувань в розрізі розпорядників нижчого рівня (в мережі) та подання його до Державної казначейської служби України;

– формування та реєстрації довідок головного розпорядника коштів на зміну кошторисів та планів асигнувань за довідками департаменту фінансів Миколаївської міської ради, головного розпорядника та внесення змін реєстрами в розрізі територій, які подаються до Державної казначейської служби України;

– ведення обліку, проведення аналізу відкритих бюджетних асигнувань по підпорядкованих організаціях, установах за бюджетними програмами та економічною класифікацією видатків.

3.10. Підготовка розподілів коштів за бюджетними програмами і економічною класифікацією видатків та подання їх до Державної казначейської служби України.

3.11. Підготовка щоквартальної звітності про виконання міського бюджету в межах компетенції відділу.

3.12. Опрацювання з відповідними структурними підрозділами управління та підпорядкованими підприємствами, закладами, установами питань щодо фінансово-економічної роботи в межах компетенції відділу.

3.13. Здійснення експертизи та подання керівництву управління на затвердження (погодження) кошторисів, планів асигнувань, штатних розписів, статутів та положень підприємств, установ та закладів, що належать до сфери управління галузі “Культура”.

3.14. Розгляд та подання пропозицій керівництву управління щодо надання дозволів на встановлення надбавок та доплат до посадових окладів, преміювання керівних працівників підпорядкованих підприємств, установ та закладів.

3.15. Розробка та впровадження обґрунтованих, суспільно необхідних нормативів культурного обслуговування населення і здійснення контролю за їх дотриманням.

3.16. Одержання від структурних підрозділів управління, підприємств, установ та закладів культури, підпорядкованих управлінню, інформації, необхідної для виконання визначених функцій, зокрема:

– підготовки пропозицій щодо прогнозних обсягів асигнувань на наступні роки;

– підготовки бюджетних запитів до проекту міського бюджету на наступний рік.

3.17. Надання консультацій та роз’яснень з питань планування та фінансування підпорядкованим управлінню підприємствам, організаціям та установам культури.

3.18. Залучення фахівців інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції відділу.

3.19. Одержання в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ і організацій усіх форм власності інформації, документів, інших матеріалів, необхідних для виконання покладених на відділ завдань.

3.20. Скликання в установленому порядку нарад, проведення семінарів, круглих столів тощо з питань, що належать до компетенції відділу.

3.21. Взаємодія під час виконання покладених на відділ завдань з відповідними профільними комісіями міської ради та з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, а також з підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями.

3.22. Виконання інших функцій, що випливають з покладених на відділ завдань.

4. Структура та організація роботи

4.1. Начальника відділу та працівників відділу призначає на посади та звільняє з посад начальник управління у порядку, визначеному законодавством.

4.2. Посадові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником управління.

4.3. До складу відділу входять:

начальник відділу                                              1

головний спеціаліст                                           2

5. Керівництво відділу

5.1. Відділ очолює начальник відділу, який безпосередньо підпорядкований, підконтрольний та підзвітний начальнику управління.

5.2. Начальник відділу:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства  за своєчасне та якісне виконання покладених на відділ завдань.

5.2.2. Організовує і контролює роботу відділу, розподіляє обов’язки між працівниками відділу.

5.2.3. Складає та погоджує посадові інструкції працівників відділу.

5.2.4. Погоджує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.

5.2.5. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

6. Заключні положення

6.1. Працівники відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.2. Працівники відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники відділу мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.