Положення про відділ культурно-мистецької роботи

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
міського голови
від 03 квітня 2017
№ 95р

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ культурно-мистецької роботи управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Відділ культурно-мистецької роботи (далі – відділ) є структурним підрозділом управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (далі – управління), підзвітний і підконтрольний начальнику управління.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами колегії, наказами Міністерства культури України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, наказами начальника управління, Положенням про управління та цим Положенням.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.3. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

1.4. Працівники відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

1.5. У межах своїх повноважень відділ організовує виконання актів чинного законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

2. Основні завдання

2.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури, діяльності професійних мистецьких закладів та художніх колективів, державного управління у сфері бібліотечної справи, закладів культури клубного типу, кінематографії.

2.2. Забезпечення реалізації державної мовної політики у сфері культури і мистецтва.

2.3. Забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина.

2.4. Координація діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування міста з питань реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва.

2.5. Захист, відповідно до законодавства прав і законних інтересів творчих працівників, а також закладів, що діють у сфері культури і мистецтва на території міста.

2.6. Розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов для відродження і розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних і національних меншин, що проживають на території міста.

2.7. Організація і проведення фестивалів, конкурсів та інших заходів серед широких верств населення, забезпечення пропаганди здорового способу життя, проведення змістовного дозвілля населення.

2.8. Сприяння міжнародному співробітництву з питань культури.

3. Повноваження відділу

3.1. Розроблення разом з підвідомчими закладами культури програми з питань культури, підготовка пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку міста, організація роботи, пов’язаної з їх реалізацією.

3.2. Створення умов для розвитку професійного музичного, театрального, хореографічного, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва і самодіяльної творчості, кіномистецтва, фотомистецтва, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення, сприяння формуванню репертуару аматорських театрів і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів бібліотек, організації виставок.

3.3. Сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-культурного розвитку міста.

3.4. Участь у реалізації державної мовної політики в місті.

3.5. Надання організаційно-методичної допомоги закладам, підприємствам і організаціям в галузі культури, координація діяльності установ культури всіх систем і відомств.

3.6. Організація проведення фестивалів, свят, конкурсів, оглядів професійного мистецтва і самодіяльної народної творчості, виставок творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.

3.7. Сприяння збереженню та відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел.

3.8. Забезпечення у межах своєї компетенції реалізацію соціальних програм з питань культури.

3.9. Порушення в установленому порядку клопотання про нагородження працівників культури державними нагородами, подання пропозицій щодо морального і матеріального заохочення працівників.

3.10. Участь у пошуку і відборі обдарованих і талановитих дітей і молоді, їх подальшому становленні і розвитку.

3.11. Здійснення контролю у межах своєї компетентності за діяльністю міських закладів культури, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.

3.12. Забезпечення контролю за дотриманням установами та організаціями усіх форм власності законодавства з питань культури.

3.13. Забезпечення заходів щодо зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв’язків відповідно до законодавства та співробітництва з питань культури.

3.14. Сприяння створенню цільових благодійних фондів, діяльність яких спрямована на підтримку культурно-мистецьких програм, надання організаційної та консультаційно-методичної допомоги культурно-мистецьким організаціям та їх об’єднанням.

3.15. Сприяння розвитку мережі та зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури, шкіл естетичного виховання.

3.16. Сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, інших культурно-мистецьких організацій.

3.17. Сприяння соціальному захисту працівників культури, вживання заходів, спрямованих на розвиток творчої ініціативи трудових колективів.

3.18. Внесення на розгляд методичної ради при управлінні питань, що стосуються компетенції відділу.

3.19. Участь в організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників культури.

3.20. Забезпечення складання зведеного статистичного звіту міських закладів культури.

3.21. Участь у розгляді скарг, заяв, побажань громадян, здійснення заходів по усуненню недоліків, які викликають скарги.

3.22. Залучення спеціалістів інших підрозділів управління, закладів культури і мистецтва для розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.23. Аналіз роботи підпорядкованих управлінню закладів, підприємств і організацій та одержання в установленому порядку від них документів та інших матеріалів, що входять до компетенції відділу, а від місцевих органів державної статистики  – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

3.24. Скликання в установленому порядку нарад, засідань з питань, що належать до компетенції відділу.

3.25. Здійснення контролю за виконанням наказів, актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування з питань культури у закладах культури міста з питань, що належать до компетенції відділу.

3.26. Взаємодія з іншими відділами та управліннями міської ради, а також з розташованими на території міста закладами, підприємствами, установами, організаціями і громадськими об’єднаннями для виконання покладених на відділ завдань.

3.27. Виконання інших функцій, що випливають з покладених на відділ завдань.

4. Структура та організація роботи

4.1. Начальника відділу та працівників відділу призначає на посади та звільняє з посад начальник управління у порядку, визначеному законодавством.

4.2. Посадові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником управління.

4.3. До складу відділу входять:

начальник відділу                                              1

головний спеціаліст                                           3

5. Керівництво відділу

5.1. Відділ очолює начальник відділу, який безпосередньо підпорядкований, підконтрольний та підзвітний начальнику управління.

5.2. Начальник відділу:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства за своєчасне та якісне виконання покладених на відділ завдань.

5.2.2. Організовує і контролює роботу відділу, розподіляє обов’язки між працівниками відділу.

5.2.3. Складає та погоджує посадові інструкції працівників відділу.

5.2.4. Погоджує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.

5.2.5. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

6. Заключні положення

6.1. Працівники відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.2. Працівники відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники відділу мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.